ژل پاک کننده آرایش چشم و تقویت کننده مژه آیوما

کد وزارت بهداشت: 2677878313874363 **اولین پاک کننده آرایش چشم با خاصیت دوگانه** یـک پـاک کننـده…

توضیحات

کد وزارت بهداشت: 2677878313874363
**اولین پاک کننده آرایش چشم با خاصیت دوگانه**
یـک پـاک کننـده سـبک، بـا قـوام ژلـه ای کـه عـلاوه بـر زدودن آلودگـی هـا و میـکاپ ازچشـم هـا و اطـراف چشـم، بـه دلیـل ایجـاد حـس خنکـی، باعـث ریلکـس شـدن بیشـتر رفع خستگی و انعـکاس بـرق و شـفافیت در چشـم هـا مـی شـود.
نکتـه قابـل تمایـز ایـن محصـول بـا دیگـر پـا ک کننـده هـا، تقویـت مـژه هـا و افزایـش رشـدقـدی آن هاسـت.
میزان تاثیر گذاری این محصول به صورت زیر است:
۱۷ %مژه های بلندتر بعد از ۳۰ روز استفاده
۱۹ %مژه های ضخیم تر بعد از ۳۰ روز استفاده
ترکیبات فعال و عملکرد آنها:
WIDELASH : پتنت انحصاری بر اساس بیوتکنولوژی
Gentle Tensio Active : عوامل پاک کننده آرایش

در صورتی که مایل به خرید این محصول می باشید اما به هر دلیلی خودتان نمی توانید سفارشتان را ثبت کنید با همکاران ما در بخش فروش آرایشی و بهداشتی لاوین تماس بگیرید.

شماره های تماس : 

09055724969

013-33732526

013-33764926

0133636

داخلی 117 آرایشی و بهداشتی لاوین

ارسال دیدگاه