0133636
درمانگاه به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کند.