منافذ باز پوست (دلایل ایجاد منافذ باز پوست و راه های بستن آن)

یکی از موثرترین مواردی که موجب نفس کشیدن پوست انسانها می شود. منافذ بسیار زیادی است که برروی پوست انسانها وجود دارد. در صورت بزرگترشدن آنها با چشم انسان نیز قابل رویت می‌باشد.

ادامه مطلب