مراقبت از پوست های مختلف ( انواع پوست چیست؟ و نحوه مراقبت از آن )

مراقبت از پوست های مختلف ( انواع پوست چیست؟ و نحوه مراقبت از آن )

پوست | مراقبت پوست

انواع پوست و نحوه مراقبت از پوست، نـخـستين گـام براي داشـتن پوستـي زيبا آگاهي يافتن از انواع پوست مي باشد زيرا ازاين طريق شما قادر خواهيد بود هر چه بهتر از پوستتان مراقبت و هـمـچنـيـن فـراورده هاي بـهـداشـتـي و آرايشي مناسب نوع پوست خود را انتخاب كنيد.

انواع پوست و نحوه مراقبت از پوست

نـخـستين گـام براي داشـتن پوستـي زيبا آگاهي يافتن از انواع پوست مي باشد زيرا ازاين طريق شما قادر خواهيد بود هر چه بهتر از پوستتان مراقبت و هـمـچنـيـن فـراورده هاي بـهـداشـتـي و آرايشي مناسب نوع پوست خود را انتخاب كنيد.

در یک دسته بندی کلی پوست ها به انواع پوست نرمال، پوست چرب، پوست خشک، ترکیبی و حساس و آکنه تقسیم می شوند.

1- پوست نرمال

نه زياد خشك و نه زياد چرب ميباشد، پس از شستشو نرم و لطيف ميگردند،  این نوع پوست به نـدرت جوش ميزند.

ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و همه ﺁرزوﯼ داﺷﺘﻦ ﺁن را دارﻧﺪ:

ﻧﺮم وﻟﻄﻴﻒ، ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ رﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ هستند، ﺑﺪون ﻟﮑﻪ و ﻗﺴﻤﺖ های ﻧﺎﺟﻮر وﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ.

ﭘﻮﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ، ﻇﺎهرﯼ ﺻﺎف، ﻧﺮم، ارﺗﺠﺎﻋﯽ و هموار دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﺮب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺸﮏ.

ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد.

هرﮔﻮﻧﻪ اهمال و ﻏﻔﻠﺖ ازاﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﭼﺮوﮐﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

طرز مراقبت

روزي دوبـارصـورت خـودرا با شوينده هاي مـلايم شستشو داده و از مرطوب كننده استفاده كنيد.

2- پوست چرب

پوست اغلب چرب و براق است.

صورت زياد جوش مي زند، گرد و غبار و آلودگي بيشتري را به خود جذب مي كند، غـدد چـربـي بـيـش از حـد فـعـال ميباشند به همين خاطر منافذ پوست در معرض انسداد است.

پـوست كـمـتـر چـروكيده ميشود.

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻨﺎﻓﺬ درﺷﺘﻲ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻠﻔﺖ و زﻣﺨﺖ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ دارد.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ دارای ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ وﭼﺮﺑﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺎهرﯼ ﺑﺮاق و ﭼﺮب و روغنی ﻣﻲ دهد.

ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮب، ﺟﻮش و ﻟﮑﻪ و ﺟﻮﺷﻬﺎﯼ ﺳﺮﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﻧﮕﻪ دارﯼ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ  از ﭘﻮﺳﺖ هاﯼ ﭼﺮب به طور ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁن را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺁن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و دارای ﭼﻬﺮﻩ اﯾﯽ ﺻﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪ.

طرز مراقبت

روزي 2 مرتبه صورت خود را با شوينـده هـاي مـلايـم شسـتـشو دهـيـد، همواره از شوينده هاي ملايم و غير چرب و حاوي الكل استفاده كنيد، از لــوازم آرايشي غير چرب استفاده كنيد.

به خاطر داشته باشيد پوست چرب نيز نياز به مـرطـوب كــننده دارد بنابراين از مرطوب كننده هر روز استفاده كنيد.

با آب سرد صورت خود را بشوييد تا منافذ پوستتان بسته گردد.

از غذاهاي سرخ شده و شكلات كمتر استفاده كنيد.

3- پوست خشك

پوست نازك و كاغذ مانند است.

هـنـگـام لـمس آن پـوسـت خـشـك است.

منافذ پوست بسيار ريز ميباشند.

صورت بندرت جوش مي زند چون غدد چربي كم كار ميباشند بنابراين پوست خشك و معمولا پوسته پوسته ميگردد.

مـستعد چين و چروك مي بـاشد.

در زمستان پوست خشك تر شده و خارش پيدا مي كند.

ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻮﺳﺖ هاﯼ ﭼﺮب، ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ که اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﺘﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ وﺧﺸﮏ و ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﻧﮓ ﭼﻬﺮﻩ، ﺧﺸﮏ و ﮐﺪر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ ، ﺑﺎد، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎﯼ هوا، ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺁب و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺻﺎﺑﻮن های ﺗﻨﺪ و ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از پوست خشک به طور ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ را ﻣﺮﻃﻮب و هیدراﺗﻪ ﮐﺮدﻩ و ﻣﻴﺰان اﻧﻌﻄﺎف و رﻃﻮﺑﺖ ﺁن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.

طرز مراقبت

همواره از لوازم آرايش ملايم فاقد الكل استفاده كنيد.

هر روز پوست خود را با مرطوب كننده مرطوب كنيد.

همواره صورت خـود را بـا شـويـنـده هـاي مـلايــم و غير صـابوني بشوييد زيرا صابون چربي پوست شما را با خود مي شويد.

از كـرمـهـايـي كــه محتوي آلفاهيدروكسي اسيد ميباشد استفاده كنيد.

اين ماده سبب پيلينگ ملايم لايه خشك و مرده خارجي پوست مي شـود.

شستـشوي صـورت بـا روغــن بادام و يا زيتون بسيار موثر مي باشد.

4- پوست تركيبي

اغلب افراد پوستشان پوست تركيبي مي بـاشد بـديـن مـفهوم كه بخشي از پوستشان چرب و بخشي خشك است.

خشكي معمولا در نواحي گونه، دور چشم و گردن و چرب در نواحي پيشاني، بيني و چانه است.

بهتر است براي نواحي چرب يك نوع فراورده و نواحي خشك فراورده ديگري استفاده كنيد.

طرز مراقبت

برای مراقبت از پوست ترکیبی صورت خود را روزي 2 مرتبه با شوينده هاي ملايم شستشو دهيد.

گلاب براي طراوت پوست بسيار موثر است.

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاوردﻩ ها ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ را ﻣﺮﻃﻮب و همچنین ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻮاﺣﯽ روﻏﻨﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

5- پوست حساس

بـه آسـانـي تــحريـك مي گردد و ايجاد خارش، سوزش، قـرمــزي و ساييدگي در پوست مي گردد و گهگاهي جوش ميزند.

طرز مراقبت

برای مراقبت از پوست حساس از صابون استفاده نكنيد و در عوض لوسيونهاي شستشوي ملايم و غير حساسيت زا را بكار ببريد.


برچسپ ها:
بهترین پزشک زیبایی
بهترین کلینیک زیبایی
پوست ترکیبی
پوست چرب
پوست حساس
پوست خشک
پوست نرمال
طرز مراقبت
کلینیک زیبایی

ارسال دیدگاه